Terug 

 

 

BETALINGSVOORWAARDEN VvOCM                                                                                                               

 

Op de betaling van facturen voor behandelingen, groepslessen en cursussen gegeven door een oefentherapeut Mensendieck werkzaam bij Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Dronten Elburg zijn de volgende voorwaarden van toepassing:    

 

De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling, groepsles of cursus gegeven door de oefentherapeut Mensendieck.         

 

Wanneer de cliënt niet verschijnt voor een individuele behandeling op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. Indien de cliënt niet verschijnt voor een groepsles of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd zal deze in rekening gebracht worden. Indien het gaat om het niet verschijnen of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzeggen van één of meerdere cursuslessen kan er niet worden overgegaan tot restitutie.  

 

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.    

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De therapeut is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Dronten Elburg, heeft.      

 

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. 6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Dronten Elburg, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de therapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapeut van beslissende aard.                    

 

Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en de therapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.